ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim

 • Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 698823727, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim , Plac Wolności 35/37, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 698823727, , fax. -, REGON: 47133638200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konstantynow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim, zlokalizowanego przy ul. Plac Wolności 35/37, działka o nr ewid. 4, obręb K-11, gmina Konstantynów Łódzki powiat pabianicki, województwo łódzkie. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności następujące prace: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm i wełną mineralną o grubości 15 cm, - termomodernizację stropodachu styropianem o grubości 17 cm, ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wykonanie obróbek blacharskich, - termomodernizację stropu między kondygnacjami styropianem o grubości 10 cm, wykonanie wylewki betonowej, - demontaż i montaż drzwi z aluminium o profilu ciągłym – 2 szt, - sporządzenie sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, na którą składają się m.in.: Audyt energetyczny budynku, Efekt ekologiczny modernizacji, Opis techniczny wraz z rysunkami. 4. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 7 do SIWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Zamówienie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „EkoRemiza – termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”, zgodnie umową nr 190/OA/D/2020 z dnia 07.07.2020 r. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób zapewniający osiągniecie planowanych efektów ekologicznych, opisanych w Karcie efektów ekologicznych, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Budynek OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim jest obecnie w trakcie przebudowy zgodnie z decyzją nr 217/2017 z nadzoru budowlanego z dnia 28.06.2017 r. oraz decyzją zmieniającą nr 8/2018 z dnia 10.01.2018 r. Budynek został już rozbudowany w bryle zewnętrznej. Zakończono również Etap II polegający na rozbudowie w obrębie budynku pomieszczeń kuchennych. W roku 2016 wymieniono bramy garażowe – 5 szt. oraz w roku 2017 została wymieniona stolarka okienna – 28 szt. Zastosowano stolarkę drzwiową i okienną o lepszych właściwościach izolacyjnych zgodnie z obowiązującym audytem energetycznym. 7. Budynek OSP Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim posiada tradycyjną formę budynku remizy strażackiej z salami spotkań typowymi dla zabudowy wiejskiej. Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, ma zwartą bryłę. Jest budynkiem 3 kondygnacyjnym (jedna kondygnacja podziemna, dwie kondygnacje nadziemne), dwubryłowy. Budynek ustawiony jest w kierunku wschód-zachód. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, c.o., gazową i teletechniczną. Budynek posiada centralne ogrzewanie i dwa źródła ciepła – kotły kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW. Ze środków własnych w roku 2020 planowane jest klamrowanie budynku w celu jego ustabilizowania. 8. Zaleca się Wykonawcom, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonanie wizji lokalnej w terenie wraz z bezpośrednim otoczeniem w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie należy do przedmiotu zamówienia i z tytułu przeprowadzenia wizji w terenie Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego. Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej we własnym zakresie – Zamawiający informuje, iż nie będzie stroną organizującą i przeprowadzającą wizję lokalną w terenie. 9. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub certyfikatu wydanego przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 11. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.2.2 SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 12. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi