ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Termomodernizacja budynku dydaktycznego

 • Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-425 Chroberz, Parkowa
 • Telefon/fax: tel. 41 3564003 , fax. 41 3564024
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu , Parkowa 11, 28-425 Chroberz, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3564003, fax. 41 3564024, REGON: 29115638600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrchroberz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku dydaktycznego
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia jest: Termomodernizacja budynku dydaktycznego polegająca na przebudowie dachu wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego w budynku dydaktycznym – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu na działce o nr ew. 1096/6 usytuowanej w miejscowości Chroberz przy ul. Parkowej 11 w tym: 1) Przebudowa dachu wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego nad główną częścią obiektu posiadającą dachy dwuspadowe z naczółkami w zakresie: - rozebrania orynnowania oraz pokrycia dachówka ceramiczną, - rozebranie ołacenia istniejącego, - rozebranie konstrukcji drewnianej, - wykonanie wieńca żelbetowego na istniejących ścianach nośnych zewnętrznych okalających budynek, - wykonanie nowej więźby dachowej zgodnie z projektem konstrukcji, - ułożenie wiatroizolacji, - wykonanie nowego ołacenia, - wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie nowego orynnowania 2) Wymianę ołatowania wraz z pokryciem blachą nad parterowymi częściami obiektu znajdującymi się od strony północnej i zachodniej bez ingerencji w ich konstrukcję nośną w zakresie: - rozebrania orynnowania oraz istniejącego pokrycia z blachy trapezowej, - rozebranie ołacenia istniejącego, - wykonanie nowej więźby dachowej zgodnie z projektem konstrukcji, - wykonanie wiatroizolacji, - wykonanie nowego ołacenia, - wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie nowego orynnowania 3) Wymianą warstw izolacyjnych i spadkowych na istniejącym stropodachu znajdującym się nad pomieszczeniami sali gimnastycznej bez ingerencji w ich konstrukcję w zakresie: - rozebranie orynnowania oraz warstw stropodachu nad istniejącym pomieszczeniem sali gimnastycznej, - wykonanie warstw gruntujących, - wykonanie paraizolacji, - ułożenie płyt styropianowych płaskich, - wykonanie warstwy styropapy spadkowej, - wzdłuż attyki ułożenie izoklinów (attyka ocieplona dodatkowo styropapą) - wykonanie papy wierzchniego krycia - wykonanie nowego orynnowania. 4. Założenie jednego pasa styropianu szerokości 50 cm i grubości 15 cm przy dachu budynku przed obróbkami blacharskimi. UWAGA 1 1. Prace należy przeprowadzać etapowo zabezpieczając folią odkrytą część dachu 2. Przed wykonaniem robót rozbiórkowych na dachach istniejącą instalację odgromową należy zdemontować, odłożyć oraz zmagazynować. Po wykonaniu wszystkich robót z powrotem zainstalować instalację odgromową – projektant przewiduje zachowanie wszystkich gabarytów obiektu wraz z układem skosów oraz wszystkich wysokości i wymiarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt Budowlany - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) Pozwolenie na budowę – Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4) Projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ. UWAGA 2 Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót - Załącznik Nr 8a i Załącznik Nr 8b należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi