ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”.

 • Zamawiający: Gmina Piątek
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-120 Piątek, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 024 7221919, 7221611 , fax. 247 221 909
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Piątek , ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, woj. łódzkie, tel. 024 7221919, 7221611, fax. 247 221 909, REGON: 61105856000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugpiatek.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek” w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej w tym polegających min na: - budynek świetlicy wiejskiej w Konarzewie – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, - budynek świetlicy wiejskiej w Bielicach – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, - budynek świetlicy wiejskiej w Jankowie – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, - budynek świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, - budynek świetlicy wiejskiej w Balkowie – dociepleniu przegród zewnętrznych, wewnętrznych wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, - budynek świetlicy wiejskiej w Orenicach – dociepleniu przegród zewnętrznych, wewnętrznych wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, - budynek szkoły podstawowej w Czernikowie (stara część) – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, - budynek hali sportowej PILAWA przy Szkole Podstawowej w Piątku – dociepleniu przegród zewnętrznych, wewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1. Wszelkie wymagane zakresem zamówienia rozbiórki i demontaże. 2. zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 3. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 4. w razie potrzeby oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 5. w razie potrzeby wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego, 6. w razie potrzeby uzyskanie decyzji – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi wykonawca, natomiast opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający), 7. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz skompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 8. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (po 4 egz. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), 9. uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru technicznego; wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy, przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń, 10. Do obowiązków wykonawcy należy wypłata odszkodowań właścicielom działek za straty na terenach objętych realizacją prac. 11. Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących terminów rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, minimalizacji szkód oraz kosztów z tym związanych. O powyższych uzgodnieniach wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego. 12. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru technicznego w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, - nadzoru nad bhp, - ustalania i utrzymywania porządku, - odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy m.in. dziennik budowy i dziennik prac izolacji etc., - dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. 13. Ponadto dla całości zadania wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania kompletu dokumentów w celu zgłoszenia wybudowanej infrastruktury do użytkowania/uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - dokonania rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: – w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do poszczególnych posesji. – roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy drogi – w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie. W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane z: – zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; – zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć; – wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania); – uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących ewentualnych wyłączeń /włączeń u odpowiednich gestorów sieci – koniecznością uzgodnienia z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości, dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy – usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami); – zapewnieniem ewentualnego nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru; Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki. W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. - zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody; – gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797,875) Podczas wykonywania budowy, teren na którym prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejść pod drogami, należy na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd pojazdów osobowych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót. Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał: - przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych; - organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. - zabezpieczenia placu budowy; - oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych - zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem ww. obowiązku; - wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać normy określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego, które zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219), b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797, 875) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; - stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami; - terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia; - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; - dostarczania w toku realizacji inwestycji niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; - zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; - dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; - kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentacji niezbędnych przy odbiorze; - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. - ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. - posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy - niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. - zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy. - przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. - ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na jedną oś. Odpowiedzialność Wykonawcy: Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych. Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów w okresie realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z realizacją inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość użytkowania. Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań technicznych do ich użytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jakości robót. Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów: - z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa - z właściwą przedmiotowo Polską Normą - z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach. Nadzór archeologiczny. Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. W ramach zadania Zamawiający zapewni: - uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia; - nadzór inwestorski; - współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; - zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; - wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; - przeprowadzanie odbiorów; oraz: - wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia - umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do terenu budowy. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektów budowlanych (załącznik nr 2), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3), kosztorysów nakładczych (załącznik nr 4). Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia warunków na placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego wykonania pełnego zakresu zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Dostawca dokonał wizji w miejscu instalowania urządzeń i wyposażenia celem sprawdzenia warunków, w tym warunków związanych z dostawami będącymi przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu niezbędnego do kompleksowego wykonania pełnego zakresu zamówienia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegającej w szczególności na uwidocznieniu jego stanu. Inwentaryzację należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi