ZamowieniaPubliczne.edu.pl


SVA/J/4620-44/2020: Naprawa powierzchni trybuny stadionu oraz dylatacji żelbetowych w ramach zadania 91442 „Przebudowa obiektów sportowych w Dęblinie.”

 • Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o. , ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04, REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SVA/J/4620-44/2020: Naprawa powierzchni trybuny stadionu oraz dylatacji żelbetowych w ramach zadania 91442 „Przebudowa obiektów sportowych w Dęblinie.”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa powierzchni trybuny stadionu oraz dylatacji żelbetowych w ramach zadania 91442 „Przebudowa obiektów sportowych w Dęblinie.” Zamówienie obejmuje: - naprawę dylatacji: odcięcie zniszczonych powierzchni na głębokości 4cm, kotwienie (kołki + druty), gruntowanie, wykonanie wylewki (produkt o gęstości 1,75/dm3, grubość warstwy 10-80mm, max. średnica kruszywa 4,0 mm) i uzupełnienie masą elastyczną; - szlifowanie powierzchni trybuny, gruntowanie powierzchni pod prace naprawcze; - wyrównanie powierzchni- szpachlowanie; - wykonanie powłoki z czystego polimocznika – primer + natrysk czystego polimocznika ; - demontaż oraz ponowny montaż krzesełek; - demontaż oraz ponowny montaż barierki trybuny. Na wszystkie dostarczone materiały, urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu (najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót budowlanych) informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty). Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz wymagane materiały określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiar robót jest wiążący, i na jego podstawie należy sporządzić kosztorys ofertowy w formie uproszczonej i złożyć go jako załącznik do oferty. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone zgodnie z przedmiarem robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi