ZamowieniaPubliczne.edu.pl


SVA/J/4620-42/2020: Roboty budowlane w budynkach nr 39, 73 i 74 w Siedlcach.

 • Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o. , ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04, REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SVA/J/4620-42/2020: Roboty budowlane w budynkach nr 39, 73 i 74 w Siedlcach.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach nr 39, 73 i 74 w Siedlcach. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części, tj.: Część I: Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych w budynku nr 39 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe, warstwy podłoży posadzkowych, posadzki z płytek, wykładziny PCV, okładziny schodów, roboty murowe, tynki zwykłe i gładzie, okładziny ścienne płytkami, malowanie ścian, sufity podwieszane, cokół budynku, opaska wokół budynku, remont gzymsów; 2) roboty sanitarne: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacja przeciwpożarowa, wentylacja grawitacyjna Część II: Wykonanie robót elektrycznych w budynku nr 39 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty elektryczne: demontaże, wewnętrzne trasy kablowe, koryta kablowe, trasy natynkowe, trasy podtynkowe, instalacja elektryczna, główny wyłącznik prądu, system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontrola dostępu SKD Część III: Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych w budynku nr 73 i 74 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe, warstwy podłoży posadzkowych, posadzki z płytek, wykładziny PCV, roboty murowe, tynki zwykłe i gładzie, okładziny ścienne płytkami, malowanie ścian, sufity podwieszane, roboty rozbiórkowe zewnętrzne, roboty remontowe zewnętrzne, roboty remontowe przy dachu budynku z obróbkami blacharskimi, remont schodów zew., montaż daszku nad wejściem, opaska wokół budynku, renowacja elewacji; 2) roboty sanitarne: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacja przeciwpożarowa, wentylacja grawitacyjna Część IV: Wykonanie robót elektrycznych w budynku nr 73 i 74 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty elektryczne: demontaże, wewnętrzne trasy kablowe, koryta kablowe, trasy natynkowe, trasy podtynkowe, instalacja elektryczna, główny wyłącznik prądu, instalacja odgromowa, system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), Na wszystkie dostarczone materiały, urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu (najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót budowlanych) informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy) określa dokumentacja oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiary robót są wiążące).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi