ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów

 • Zamawiający: Gmina Uniejów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła
 • Telefon/fax: tel. 632 888 192 , fax. 632 888 192
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Uniejów , ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, woj. łódzkie, tel. 632 888 192, fax. 632 888 192, REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów”. 3.2. Zamówienie obejmuje budowę budynku muzealno – wystawowo – edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną na podstawie dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana w północnej części działki nr dz.nr 406;obr.22 Spycimierz w powiecie poddębickim. Budynek zaprojektowany jest na planie litery U, jako jednokondygnacyjny (w części z poddaszem użytkowym) z podwyższeniem do dwóch kondygnacji w centralnej części, niepodpiwniczony. 3.3. Zakres inwestycji obejmuje między innymi: 3.3.1. rozbiórkę budynku gospodarczego, ogrodzenia, fontanny, chodników oraz elementów małej architektury kolidujących z inwestycją, 3.3.2. elementy z demontażu budynku gospodarczego nadające się do ponownego wykorzystania , tj. kamień wapienny, z których wykonane są ściany budynku, drewno konstrukcji dachowej, słupów, pokrycie dachu z blachy oraz drzwi należy przekazać Zamawiającemu do ponownego wykorzystania 3.3.3. Elementy z demontażu fontanny (konstrukcja i wyposażenie), kostka granitowa i obrzeża z chodników, kosze na śmieci, które nadają się do ponownego wykorzystania, mają być przekazane Zamawiającemu 3.3.4. Budowę budynku muzealno –wystawowo – edukacyjnego wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody, wody hydrantowej ppoż, kanalizacji sanitarnej centralnego ogrzewania, wody lodowej, gazu i kotłowni gazowej, instalacji elektrycznych, teletechnicznych; budynek wyposażony ma być w system BMS. 3.3.5. budowę dziedzińca z widownią drewnianą na konstrukcji stalowej 3.3.6. budowę ramp, schodków, ławek i innych elementów małej architektury 3.3.7. budowę ogrodzenia terenu 3.3.8. wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz nawierzchni utwardzonych 3.3.9. wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu oraz instalacji energetycznych zewnętrznych 3.3.10. usunięcie kolizji kabli energetycznych telekomunikacyjnych i niskoprądowych – przebudowa sieci elektroenergetycznych nN – Energa i oświetlenie uliczne 3.3.11. przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, budowy doziemnej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym o poj. 4850 dm3 oraz budowy doziemnej instalacji grzewczo - chłodzącej, 3.3.12. nasadzenia zieleni – przesadzenie drzew kolidujących z inwestycją (przeznaczonych do usunięcia), wycinkę krzewów, nasadzenia kompensacyjne drzew liściastych i iglastych oraz nasadzenia zieleni niskiej w postaci krzewów i roślin płożących zimozielonych przy wykorzystaniu istniejących drzew i krzewów, które zostaną przesadzone przez Wykonawcę. 3.3.13. zagospodarowanie terenu. 3.3.14. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wyposażenie wbudowane i elementy niezbędne do funkcjonowania obiektu. Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalacje, okablowanie niezbędne do funkcjonowania sprzętu multimedialnego określonego w projekcie –Zamawiający publikuje rozmieszczenie urządzeń multimedialnych informacyjnie. 3.3.15. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabudowy meblowej w pokojach biurowych i pracowni, lady recepcyjnej (LD1) wraz z kontenerem podbiurkowym (KP1), zabudowy kuchennej (wraz z zabudowywanymi sprzętami) oraz gablot i tablic informacyjnych. Na etapie realizacji wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta dla oferowanego wyposażenia. 3.3.16. Istniejąca wiata przy budynku gospodarczym na odpady stałe nie jest przeznaczona do wyburzenia i będzie pełnić te same funkcje po zakończeniu realizacji niniejszej inwestycji 3.4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wykopaliskowe badania archeologiczne oraz zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych znak WUOZ-ZA-5161.1269.2019.MISP z dnia 26.03.2020 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje. Do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązany jest wykonawca. 3.5. Działka, na której realizowana będzie inwestycja oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 406, obręb 22 Spycimierz, gmina Uniejów. Położona jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, na terenie zabytku archeologicznego AZP 62-45/177, na terenie historycznej części Spycimierza. 3.6. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.7. W trakcie wykonywania robót budowlanych odbywać się będą narady budowy, podczas których będą uzgadniane wszelkie etapy realizacji zamówienia – tygodniowe harmonogramy robót oraz z uwagi na pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego, będą uzgadniane również wszystkie elementy, które będą wykorzystywane do wbudowania, rodzaje wyposażenia obiektu , lokalizacja elementów stałego wyposażenia, etc. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 3.8.1. ustanowienia kierownika budowy, 3.8.2. prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego 3.8.3. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 3.8.4. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.8.5. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny, 3.8.6. usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.8.7. zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.8.8. stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, 3.8.9. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 3.8.10. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 3.8.11. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 3.8.12. umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego, 3.8.13. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 3.8.14. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 3.8.15. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.8.16. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 3.8.17. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.8.18. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.8.19. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, 3.8.20. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem, 3.8.21. wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność, 3.8.22. zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.9. Zamawiający zobligowany jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w związku z czym Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane w dniu podpisania umowy. 3.10. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.11. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów. 3.12. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych. 3.13. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. 3.14. Szczegółowy opis robót zawierają dokumentacje, które zostają dołączone do niniejszej SIWZ. 3.15. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.18. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 3.19. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3.20. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym oraz uzyskaną w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.22. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego. 3.26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.29. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.31. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 3.32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.34. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.35. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.36. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.37. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.38. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.39. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.40. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.41. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.42. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.43. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.44. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.45. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.46. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.47. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi