ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Skwer przy ul. Solidarności w Halembie- miejsce spotkań i integracji

 • Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348, REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Skwer przy ul. Solidarności w Halembie- miejsce spotkań i integracji
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Skwer przy ul. Solidarności w Halembie. Zakres prac do wykonania obejmuje: - cięcie nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych wraz z ręczną rozbiórką podbudowy i utylizacją asfaltu; - rozebranie: nawierzchni z kostki betonowej, obrzeży trawnikowych, murków z cegły; - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - wzmacnianie podłoża gruntowego gumowymi matami przerostowymi o grubości 2cm.; - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową; - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej; - wykonanie obrzeży betonowych wraz z podbudową; - wykonanie krawężników betonowych wraz z podbudową; - wykonanie palisad wraz z podbudową; - montaż koszy na śmieci o poj. min 60l; - montaż ławek owalnych oraz prostych wykonanych z betonu architektonicznego, stali kwasoodpornej, szlifowanej, drewna egzotycznego olejowanego; - montaż stojaka rowerowego spiralnego ze stali nierdzewnej; - renowacja krzyża; - renowacja rzeźby; - nasadzenie krzewów; - wykonanie trawników; - ręczne rozrzucenie ziemi; - montaż projektorów w gruncie; - montaż słupów oświetleniowych; - montaż panelu fotowoltaicznego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi