ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-528 Warszawa, Hoża
 • Telefon/fax: tel. +48 22 2774201, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy , Hoża 13a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 2774201, , fax. -, REGON: 36542194800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej i prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni wraz z 12 miesięczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego. Prace realizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 20/3, 27/4, 27/5, 29/2 z obrębu 4-13-04 i częściach działek ew. nr 20/1, 20/2, 27/6, 27/11 i 27/12 z obrębu 4-13-04 w kwartale ulic Strzelecka/Środkowa/Konopacka/Stalowa, dzielnica Praga-Północ w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna. Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres robót określa załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi