ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem 14 przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciasna

 • Zamawiający: Gmina Ciasna
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa
 • Telefon/fax: tel. 34 3535100 , , fax. 34 3535105
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. śląskie, tel. 34 3535100 , , fax. 34 3535105, REGON: 15139841600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ciasna.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem 14 przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciasna
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej w miejscowości Molna w Gminie Ciasna, wraz z wykonaniem 14 przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ciasna” Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Molna w rejonie ul. Łąkowej, w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną oraz przedmiarowo – kosztorysową oraz budowę przyłączy wodociągowych w wybranych miejscach Gminy Ciasna. 2. Zakres robót - roboty przygotowawcze i zabezpieczające - roboty ziemne - roboty montażowe wraz z odwodnieniem wykopów - zasypanie i zagęszczenie wykopów - wszelkie inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania i przekazania inwestycji do użytkowania - wykonanie przyłączy wodociągowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do inspekcji przyszłych terenów budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w projektach i SIWZ) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. W przypadku wystąpienia konieczności przyłączenia się do sieci wodociągowej w miejscach gdzie przebiega ona „w” lub po drugiej stronie drogi utwardzonej, Wykonawca jest zobowiązany do oszacowania i uwzględnienia kosztów przewiertu sterowanego lub kosztów wykopu wraz z odtworzeniem nawierzchni (w miejscach gdzie przewiert sterowany jest niemożliwy).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi