ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Rudnik z siedzibą w Rudniku nad Sanem
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska
 • Telefon/fax: tel. 15 876 62 11 , fax. 15 876 62 15
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Nadleśnictwo Rudnik z siedzibą w Rudniku nad Sanem , ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 15 876 62 11, fax. 15 876 62 15, REGON: 83001772000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_rudnik/zamowienia_publiczne
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe/Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjnego z instalacjami oraz przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię na działce ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem”. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: przedmiar robót, dokumentacja projektowo- techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ: - Przedmiar robót– załącznik nr 1a-1g, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) załącznik nr 2a-2c - Dokumentacja projektowo-techniczna- załącznik nr 3a-3f (projekt wykonawczy i projekt budowlany) 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z opisem zawartym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rudnik, działka ewid. 5708/16 w Rudniku nad Sanem. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym /5 lat Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające robotach fundamentowych, murarskich, tynkarskich, sanitarnych, elektrycznych i w zakresie pokryć dachowych, docieplenia budynku jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r. z podziałem na 4 etapy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym tj. I etap - do dnia 30 lipca 2020 roku, II etap – do dnia 30 listopada 2020 roku, III etap – do dnia 15 marca 2021 roku, IV etap – do dnia 30 czerwca 2021 roku (końcowy) lub w terminie skróconym według wskazania w ofercie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi