ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną –ETAP IV

 • Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-236 Sichów Duży,
 • Telefon/fax: tel. 0-15 864 73 23 , fax. 0-15 864 73 22
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym , 28-236 Sichów Duży, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 864 73 23, fax. 0-15 864 73 22, REGON: 29237527400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsckrsichow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną –ETAP IV
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego o część warsztatowo konferencyjną –ETAP IV. Zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki: dokumentacja techniczna (załączniki numer 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik numer 3 do SIWZ).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi