ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rozbudowa budynku Przedszkola o pomieszczenie kotłowni z niezbędną infrastrukturą techniczną

 • Zamawiający: Gmina Gródek
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów
 • Telefon/fax: tel. 857 180 664 , fax. 858 110 010
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Gródek , ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek, woj. podlaskie, tel. 857 180 664, fax. 858 110 010, REGON: 50659303000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Przedszkola o pomieszczenie kotłowni z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Przedszkola o pomieszczenie kotłowni z niezbędną infrastrukturą techniczną, obejmująca:  roboty rozbiórkowe i ziemne,  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (w tym: fundamenty i posadzki, roboty murowe i dach, stolarkę zewnętrzną, elewacje),  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (w tym: Izolacje termiczne stropodachu, warstwy posadzkowe, wykończenie ścian i sufitów, ślusarkę wewnętrzną),  zagospodarowanie terenu (schody terenowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi