ZamowieniaPubliczne.edu.pl


ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STASZICA 8E W BRZEZINACH.

 • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny
 • Telefon/fax: tel. 468 743 625 , fax. 468 743 625
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o. , ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 468 743 625, fax. 468 743 625, REGON: 47226056300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tbsbrzeziny.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budowlnictwa Społecznego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. STASZICA 8E W BRZEZINACH.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające remoncie (wymianie stropu i remoncie lokali) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8e w Brzezinach. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe b) wykonanie posadzek i podłóg c) roboty w zakresie zabudowy sieć z k-g d) instalowanie drzwi, e) roboty malarskie, f) roboty w zakresie białego montażu, g) roboty wykończeniowe i porządkowe. 3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w: 3.2.1. Dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ. 3.2.2. STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 3.2.3. Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 3.6 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.8 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.9 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.10 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.11 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.: 3.11.1 Roboty rozbiórkowe. 3.11.2 Wykonanie posadzek i podłóg 3.11.3 Roboty w zakresie zabudowy z k-g 3.11.4 Instalowanie drzwi, 3.11.5 Roboty malarskie, 3.11.6 Roboty w zakresie białego montażu, 3.11.7 Roboty wykończeniowe i porządkowe. 3.11.8 Roboty wykończeniowe i porządkowe. Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi