ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty budowlane polegające na „Przebudowie istniejących lokali użytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w Hajnówce”

 • Zamawiający: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-014 Warszawa, Stanisława Moniuszki
 • Telefon/fax: tel. 022 629-70-96, , fax. 022 629-97-24
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników , Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 629-70-96, , fax. 022 629-97-24, REGON: 01034702600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsusr.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna typu korporacyjnego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na „Przebudowie istniejących lokali użytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w Hajnówce”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na „Przebudowie istniejących lokali użytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w Hajnówce”. 1. Nieruchomość jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, w skład której wchodzą: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiany drzwi (dalej STWiORB). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zakres prac, projekt budowlany i pozwolenie na roboty budowlane został zatwierdzony prawomocną Decyzją nr 168/20 z dnia 11.08.2020 r. Starosty Hajnowskiego, Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Hajnówce. UWAGA: Roboty budowalne prowadzone będą w czynnym obiekcie i winny być uzgodnione z użytkownikiem. 4. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest SIWZ, dokumentacja techniczna, oraz STWiORB. 5. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów bhp, ppoż., zawartych w ww. opracowaniach Zamawiającego. 6. Użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i w IPU wraz z załącznikami stanowiącym Rozdział III SIWZ. 8. Wszystkie roboty będą wykonywane, wyłącznie po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi