ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2021 r. – Rejon I

 • Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 324 356 464 , fax. 324 356 344
 • Data zamieszczenia: 2020-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich , Al. Wojska Polskiego, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 324 356 464, fax. 324 356 344, REGON: 27255211900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zbmzory.bip.net.pl/ menu przedmiotowe/Przetargi
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2021 r. – Rejon I
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Roboty budowlane i remontowe w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy - Rejon I oraz w miarę potrzeb w innych budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach. 2) Stała całodobowa obsługa, utrzymanie i pomiary instalacji tj.: - usuwanie awarii i konserwacja instalacji elektrycznych i odgromowych wynikających z bieżącej eksploatacji w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach - Rejon I, a wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy, - przeglądy (pomiary) o których mowa w art. 62 pkt. 1.2. ustawy Prawo Budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych. Czynności obejmują: pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniowej (zerowanie, badanie wyłącznika p. porażeniowego), pomiary rezystencji izolacji (obwody 1 i 3 fazowe), pomiary rezystencji odgromowej, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i skuteczności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach – Rejon I, a wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy. 3) Usuwanie wszelkich awarii w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich zgłoszenia. W przypadku robót awaryjnych na zleceniu znajdować się będzie stosowna adnotacja. 4) Roboty będą wykonywane na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez ZBM. 5) W przypadku nie odebrania zlecenia wykonawczego osobiście, Zamawiający może przesłać zlecenie drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy lub sms na numer telefonu Wykonawcy, co będzie równoznaczne z jego odebraniem i przyjęciem do realizacji. 6) Potwierdzanie na pisemnych zleceniach na usunięcie awarii otrzymanych od administracji Zamawiającego, skutecznego wykonania naprawy poprzez uzyskanie podpisu przynajmniej jednego najemcy zamieszkującego budynek, w którym dokonano naprawy. 7) W przypadku robót nie będących awariami nie wymagających wykonania kosztorysu ofertowego (szacunkowa wartość nie przekracza 2.000,00 zł netto) wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do robót nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zlecenia. 8) Roboty będą rozliczane protokołem odbioru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych. 9) Rozliczenie robót następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzanego w oparciu średnie ceny materiałów i sprzętu przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD za okres ich wbudowania, lub w przypadku ich braku według udokumentowanych cen rynkowych; oraz umowne składniki cenotwórcze. 10) Poszczególne roboty będą zlecane przez ZBM do czasu wykorzystania całości środków przewidzianych przez zamawiającego na realizację zamówienia lecz nie później niż do dnia obowiązywania umowy. 11) Usługodawca powinien być płatnikiem podatku VAT. 12) Usługodawca powinien posiadać telefon oraz samochód. 13) Dyspozycyjność całodobowa. 14) Doświadczenie w prowadzeniu robót wod.-kan. c.o. i gaz. 15) Do obowiązków wykonawcy należy uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 16) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, między innymi, osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. W/w wymóg opisany został w punkcie 27 SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi