ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach – zaprojektuj i wybuduj.”

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 612 927 501 , fax. 612 920 072
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły , ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 612 927 501, fax. 612 920 072, REGON: 52657000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamottuly.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach – zaprojektuj i wybuduj.”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja parku Jana III Sobieskiego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach – zaprojektuj i wybuduj”-Miasteczko ruchu Drogowego. Celem przedmiotowych prac jest zaprojektowanie i wybudowanie Miasteczka Ruchu Drogowego na działce nr ewid. 3006 wraz z organizacją ruchu umożliwiającą wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Ponadto kształcenie, zdobywanie doświadczenia i dobrych nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uprawnień doprowadzenia rowerów po drogach publicznych. Na działce nr 3043, terenie po dawnym ogródku jordanowskim, należy dokonać rozbiórki budowli, wywozu pozostałości po rozbiórce i niwelacji terenu. Teren realizacji zadania jest objęty ochroną konserwatorską. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in. 1) Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego 2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu 3) Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę - zgodnie z PFU, w tym: - roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; nawierzchniowe; rozbiórka budynku; - ścieżki rowerowe; - ścieżki piesze, chodniki; - małą architekturę; - oznakowanie pionowe i poziome; - oświetlenie zewnętrzne; - monitoring; - okablowanie niskoprądowe, światłowodowe, elektryczne; - sygnalizacja świetlna małogabarytowa dla pieszych i rowerzystów; - zieleń. UWAGA! Zakres opracowania, który jest skreślony w Programie funkcjonalno-użytkowym nie obejmuje tego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: A. Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ; B. Program funkcjonalno-użytkowy Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z uszczegółowieniem - załącznik nr 11 do SIWZ; C. Wstępna koncepcja miasteczka ruchu drogowego – załącznik nr 12 do SIWZ; Zakres umowy obejmuje następujące części: 1. Część I - zaprojektowanie, obejmujące: a. wykonanie projektu budowlanego, w tym elementów projektów branżowych w ilości egzemplarzy zgodnej z (PFU) w zakresie umożliwiającym zgłoszenia robót właściwym organom administracji, przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymagań określonych w programie Funkcjonalno– Użytkowym (PFU), stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy; b. zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z wymogami art. 30 ustawy Prawo budowlane - Dz. U z 2010 r., Nr 43, poz. 1623 z późn. zm.) z zastrzeżeniem pkt „c)” oraz musi zostać opracowana w stopniu umożliwiającym jej uzgodnienie z Zamawiającym i realizację robót budowlanych na podstawie wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym; c. w przypadku gdy właściwy organ administracji nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się przygotować w tym celu wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu Zamawiającego oraz wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, opinie i uzgodnienia, jak również sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Część II – budowa, obejmująca: a. wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż w ilości zgodnej z (PFU); b. wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej „Robotami” oraz dokumentacji powykonawczej, zakończonych odbiorem końcowym, c. dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywania robót opisanych powyżej właściwym organom administracji i reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu, a w przypadku nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi