ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Zamawiający: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska
 • Telefon/fax: tel. 22 51 22 230, , fax. 225 122 101
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki , ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 51 22 230, , fax. 225 122 101, REGON: 13270347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowydwormaz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych obejmujących remont i rewitalizację budynku kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim, na terenie byłego kompleksu wojskowego Twierdzy Modlin na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres prac obejmuje konserwację i modernizację obiektu historycznego umożliwiając zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego, a także nadania jemu nowej funkcji użytkowych. Zamierzeniem miasta jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020” poprzez dostosowanie funkcjonalne budynku do wymogów i przepisów współczesnych użytkowników oraz turystów z jednoczesnym możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych tego obiektu. Ponadto zamierza się odpowiednio wyeksponować budynek w porze nocnej poprzez zastosowanie świetlnych iluminacji zewnętrznych, co nada mu reprezentacyjny charakter i podkreśli jego architektoniczne walory zabytkowe. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, że Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, związane z realizacją roboty budowlanej. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi