ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I

 • Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-130 Gołańcz, Dr P. Kowalika
 • Telefon/fax: tel. +48672615911 , fax. +48672683312
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto i Gmina Gołańcz , Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie, tel. +48672615911, fax. +48672683312, REGON: 00052820900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golancz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest I etap realizacji robót związanych z remontem budynku dworca PKP wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac obejmuje: Budynek dworca: •wymiana pokrycia połaci dachu •wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej, •remont elewacji budynku dworca PKP, •remont pomieszczeń nr 1 (hall), 10 (poczekalnia) oznaczone na rysunku 02 branża architektonicznej. Instalacje: •instalacje: elektryczna, wodociągowa, centralnego ogrzewania, monitoring należy wykonać do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń nr 1 (hall) i 10 (poczekalnia) oznaczone na rysunku 02 branża architektonicznej, •sieci gazowe, kanalizacji deszczowej, elektryczne, oświetlenia należy wykonać do funkcjonowania zakresu określonego przez inwestora. •Zamawiający wymaga, aby całość zamontowanego oświetlenia była w technologii LED. Drogi: Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych wraz z parkingami w następujących ilościach: •drogi wewnętrzne (manewrowe) 1.117m2 •parkingi dla samochodów osobowych 1.100m2 w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. •chodnik 23m2.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi