ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-078 Katowice, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6047704 , fax. 0-32 6047713, 2072769
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach , Plac Wolności 10, 40-078 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 6047704, fax. 0-32 6047713, 2072769, REGON: 24059887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, b) demontaż drzwi wejściowych głównych (do konserwacji i ponownego montażu), c) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej od strony parkingu, d) demontaż istniejącego wyposażenia elewacji do oczyszczenia i ponownego montażu, e) demontaż schodów wejścia głównego, f) demontaż nawierzchni chodnika od strony wejścia głównego, do ponownego montażu g) lokalne skucie istniejących wypraw tynkarskich zewnętrznych we wskazanym w projekcie budowlanym fragmencie elewacji i słupków płotu, h) konserwację, renowację i ponowny montaż drzwi wejściowych głównych, wraz w nowym witrażem w naświetlu, i) montaż nowej stolarki drzwiowej od strony parkingu, j) remont/konserwację portalu wejściowego, k) ponowny montaż wyposażenia elewacji, l) odtworzenie schodów, m) ponowny montaż płyt chodnikowych, n) remont/konserwację słupków ogrodzeniowych, o) roboty towarzyszące i pomocnicze. 3) Budynek Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach położony przy pl. Wolności 10 jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1455-91. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 5) Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie prawomocnej decyzji nr RBDEC-0081/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice pozwalającej na wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz pozwolenia nr 2230/2017 z dnia 31 października 2017 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 6) Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz gwarancji producenta na użyte materiały, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Okres Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Klauzule społeczne: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na: a) wykonywaniu robót stolarskich, b) wykonywaniu robót szklarskich, c) wykonywaniu robót renowacyjnych, d) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi