ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
 • Telefon/fax: tel. 343 682 461 , fax. 034 3682461, 3651290
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. , ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 343 682 461, fax. 034 3682461, 3651290, REGON: 15140560700010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., polegające na: 1) wykonywaniu robót remontowych zlecanych po usuniętej lub zabezpieczonej awarii. 2) remontach instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych w tym przeznaczonych do zasiedlenia, stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.. 3) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do remontu instalacji z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z otrzymanym zleceniem. W przypadkach szczególnych wymagających pilnego remontu instalacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego zlecenia robót Wykonawcy przez Dyspozytora bądź Oddział Eksploatacji. 2. Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym: 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne związane z remontami instalacji elektrycznych zatrudnione był na podstawie umowy o pracę, 2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym nowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji, rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona, 3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określone zostały: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ, c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.3.1) oraz pkt III.3.3).a) i pkt III.3.3).b) SIWZ. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi