ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II

 • Zamawiający: Gmina Świlcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Świlcza , Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 178 670 157, REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część I: Zakres robót: Roboty remontowe w pracowni chemicznej w Trzcianie Część II: Zakres robót: 1) roboty remontowe sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach w zakresie: a) roboty budowlane, b) roboty elektryczne; 2) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie: a) biblioteka, b) wiatrołap i klatka schodowa wejściowa, c) korytarze parter, d) korytarz I piętro, e) korytarz II piętro, f) klatka schodowa południowa, g) wymiana posadzki w pomieszczeniu 22, h) naprawa cokołu; 3) roboty remontowe w budynku Orlika przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie: a) roboty demontażowe, b) roboty rozbiórkowe, c) roboty okładzinowe ścian i posadzek, d) pozostałe roboty wykończeniowe; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi