ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont stawów paciorkowych w Maciejowie

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 46-200 Kluczbork, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 77 418 65 65, 77 418 01 05, , fax. 77 418 65 65 *8
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork , Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 77 418 65 65, 77 418 01 05, , fax. 77 418 65 65 *8, REGON: 53055930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont stawów paciorkowych w Maciejowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont stawów paciorkowych w miejscowości Maciejów koło Kluczborka, polegający na: a) odmulaniu czaszy stawów z ich profilowaniem b) remoncie dwóch zastawek piętrzących c) remoncie dwóch mnichów stawowych d) budowie miejsc postojowych przy stawach o nawierzchni tłuczniowej e) budowie przepustu na rowie dopływowych do stawów
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi