ZamowieniaPubliczne.edu.pl


remont pomieszczeń w budynku siedziby AMW OR Kraków, przy ulicy Montelupich 3 w Krakowie

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 12 2114001, 2114015, 2114086 , fax. 122 114 005
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie , ul. Montelupich 3, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, fax. 122 114 005, REGON: 11263946002990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: państwowa agencja wykonawcza

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont pomieszczeń w budynku siedziby AMW OR Kraków, przy ulicy Montelupich 3 w Krakowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń (4 pokoi, kuchni i łazienki) w budynku siedziby AMW OR Kraków, przy ulicy Montelupich 3 w Krakowie obejmujący m.in.: - wymianę zużytych urządzeń i wyposażenia, - wymianę stolarki drzwiowej, - wymianę wykładzin, - wymianę okładzin podłogowych i ściennych, - malowanie ścian i sufitów. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót - załącznik nr 5 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, Wykazu materiałów wykończeniowych i urządzeń sanitarnych, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi