ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach

 • Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 359 13 34, , fax. -, REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót, które to dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarze robót lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 2.1. Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 2.2. Przedmiar robót (branża elektryczna) – załącznik nr 2.3. Przedmiar robót (branża sanitarna) – załącznik nr 2.4. 4) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 90 dni od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy 5) Wykonawca udzieli: minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2) Wymagany okres gwarancji na zamontowane wyroby (materiały) – zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów, jednak nie krótszy niż 36 m-cy. 3) Okres rękojmi wynosi 60 m-cy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi