ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont podjazdu do pomieszczeń magazynowych budynku nr 12/k.2629 m. Skwierzyna.

 • Zamawiający: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 69-211 Wędrzyn, -
 • Telefon/fax: tel. 957 556 236, , fax. 957 556 222
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy , - -, 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 957 556 236, , fax. 957 556 222, REGON: 80521018000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont podjazdu do pomieszczeń magazynowych budynku nr 12/k.2629 m. Skwierzyna.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy podjazdu do pomieszczeń magazynowych budynku nr 12/k.2629 m. Skwierzyna. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, rozebranie podbudowy z kruszywa, rozebranie ścianki oporowej z cegieł na zaprawie cementowej, wykonanie pomiarów przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie wykopów oraz podbudowy z kruszywa, wymiana oraz regulacja kratek ściekowych ulicznych, ułożenie nawierzchni podjazdu z płyt ażurowych prefabrykowanych, wykonanie ściany oporowej z bloczków betonowych, montaż rur proizolowanych, przeprowadzenie próby szczelności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 10) oraz Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi