ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont nawierzchni na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

 • Zamawiający: Śląski Oddział Straży Granicznej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 47-400 Racibórz, Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 324144154, , fax. 324144708
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Śląski Oddział Straży Granicznej , Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 324144154, , fax. 324144708, REGON: 27315915700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaski.strazgraniczna.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W skład remontu wchodzi wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 12-14 cm o powierzchni 900 m2 wraz z wywozem gruzu, 2. Rozebraniu nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1600 m2 wraz z wywozem gruzu (miejscowo występuje beton cementowy), 3. Korytowaniu gruntu pod podbudowę, 4. Wykonaniu dolnej warstwy podbudowy gr. 19 cm z kruszyw łamanych, frakcji 0-63 mm, o powierzchni 2500 m2, 5. Wykonaniu górnej warstwy podbudowy gr. 8 cm z kruszyw łamanych, frakcji 0-32 mm, o powierzchni 2500 m2, 6. Ułożeniu 297 mb bieżących betonowych krawężników drogowych (w tym 100 mb krawężników najazdowych i 197 mb zwykłych), 7. Ułożeniu betonowej 2500 m2 kostki brukowej typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (Inwestor przekaże Wykonawcy 2486 m2 kostki brukowej, pozostała część do zakupienia przez Wykonawcę), Dodatkowo wszystkie studzienki kanalizacyjne (18 szt.) znajdujące się na terenie remontowanej nawierzchni należy obramować kostką kamienną.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi