ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7

 • Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 071 39 17 103, 39 17 104 , fax. 713 917 105
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu , ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 713 917 105, REGON: 93193464400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dsdik.wroc.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi