ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy”

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 261 411 361, fax. 261 411 313, REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: „Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy” CPV – 45000000-7 (roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty zamówienia: CPV – 45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne) CPV – 45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne) 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z Norm Polskich i aprobat technicznych oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska. 3. Zakres robót:  Roboty ogólnobudowlane: • demontaż i utylizacja starego systemu SSP, • demontaż i utylizacja centrali CSP-38 zlokalizowanej w LCN w budynku nr 1, • przełączenie elementów sterujących klapami oddzielenia pożarowego na poddaszu budynku nr 4 z centrali POLON4900 znajdującej się w budynku nr 25 do nowo projektowanej centrali w budynku nr 4, • montaż nowego systemu SSP, • montaż instalacji zasilającej centralę SSP i zasilacza sieciowego, • rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej TG na parterze budynku o 2 aparaty elektryczne typu S (301 B10), • montaż tras kablowych w postaci koryt, listew i rur instalacyjnych, • prace okołobudowlane (bruzdowanie, zaprawianie bruzd, prace malarskie, demontaż i ponowny montaż kasetonów sufitu podwieszanego, rusztowania), • ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym ze sztuką oraz obowiązującymi normami, • przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej, • utylizacja zdemontowanych urządzeń oraz okablowania systemu sygnalizacji pożaru na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019.1792 – z późn. zm.). Potwierdzenia realizacji powyższego należy przekazać Zamawiającemu, • przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu:  znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich SSP (takich jak: włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne),  umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenia systemu  podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych,  zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi