ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie , Plac Matejki 13, 31-157 Kraków, woj. małopolskie, tel. 122 992 041, fax. 124 226 566, REGON: 27578300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.asp.krakow.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16. Roboty będące przedmiotem zamówienia stanowią ostatni etap robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” – umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00. 2. Budynek przy ul.Karmelickiej 16 w Krakowie jest wpisanym do gminnej ewidencji zabytków a także leży w obrębie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej m. Krakowa „Piasek” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1446/M decyzją z dnia 15.10.2015r. i podlega ochronie na mocy przepisów ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wobec tego Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 3. Zamawiający dysponuje dokumentami pozwalającymi na prowadzenie robót objętych zamówieniem w obiekcie 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB) oraz przedmiary robót – stanowiące skompresowany załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi, które to dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Przedmiary robót zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Tabele przedmiaru zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Tabele przedmiaru nie uwzględniają robót tymczasowych – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 5. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 4 została sporządzona przez ELECTRIC CONTROL –mgr inż. Piotr Piwowoński z siedzibą: Grabie 67, 32-052 Radziszów. Na tę dokumentację składają się: projekt budowlany i wykonawczy pn.: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 16 W KRAKOWIE 6. Zakres robót objętych dokumentacją: 1) modernizację rozdzielnic piętrowych 2) modernizację instalacji oświetlenia podstawowego 3) instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw 4) modernizację instalacji gniazd wtykowych 5) instalację przeciwprzepięciową 6) instalację ochrony przeciwporażeniowej. 7. W ramach robót opisanych w ust. 6 szczegółowy zakres robót obejmuje: 1) wymianę podrozdzielnic piętrowych (wymianę obudów rozdzielnic, wymianę aparatów zabezpieczających, połączenia wewnętrzne); 2) wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne w technologii LED; 3) zabudowę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 4) uzupełnienie instalacji o nowe punkty świetlne w uzgodnieniu z użytkownikiem; 5) obliczenia fotometryczne zmodernizowanej instalacji oświetlenia; 6) wymianę osprzętu łączeniowego instalacji oświetlenia wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego); 7) wymianę osprzętu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego) — obwody gniazd komputerowych DATA nie wchodzą w zakres opracowania; 8) montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej w rozdzielnicach; 9) montaż układów sygnalizacji napięcia zasilania w rozdzielnicach. 7. Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą wykonywane w czynnym budynku stanowiącym siedzibę Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, którego funkcjonowanie poza obszarem robót nie będzie ograniczane. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż prace uciążliwe dla użytkowników i uciążliwe dla funkcjonowania ASP należy wykonywać zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany przy tym do skoordynowania robót i ścisłej współpracy z innymi wykonawcami robót w budynku przy ul. Karmelickiej 16 wyłonionymi w odrębnym postępowaniu przetargowym, którzy będą wykonywać w tym samym czasie prace w obszarze objętym niniejszym zamówieniem w szczególności w zakresie „Docieplenia ścian zewnętrznych, połaci dachowych, wymiany pokrycia dachowego, wykonania instalacji fotowoltaicznej, wymiany i renowacji stolarki wraz z robotami towarzyszącymi”. 8. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz warunki wykonywania robót uregulowane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 9. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W przypadku zauważenia, że zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej i STWiORB jest niepełny, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku braku uwag Zamawiający uzna, że Wykonawca sprawdził i zweryfikował dostarczoną dokumentację i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego uznając dostarczoną dokumentację za prawidłową i wystarczającą podstawę realizacji zamówienia. 10. Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów m.in. celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mają możliwość dokonania tych czynności podczas wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się na wniosek Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Do kontaktów w sprawie wizji lokalnej upoważniony jest mgr inż. arch. Dariusz Barszczewski - telefon: 604-717-030 oraz mgr inż. arch. Andrzej Chodorowski – tel. 12 299-20-41 w godz. 8.00-15.00. 11. Zamawiający nie będzie udzielał bezpośrednio żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia (również podczas wyznaczonego spotkania w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej) odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12. Zamawiający wymaga wykorzystania przy wykonaniu instalacji elektrycznych istniejących tras kablowych. Wszystkie elementy instalacji elektrycznych powinny być nowe, nie używane i powinny pochodzić z bieżącej produkcji. 13. Wymagany termin gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia: 1) minimum 36 miesięcy na wykonanie instalacji elektrycznych (w tym rozdzielnic) 2) minimum 60 miesięcy na wbudowane oprawy oświetleniowe Uwaga: Okresy udzielonej gwarancji winny zostać podane przez Wykonawcę w ofercie w „miesiącach”. Zaoferowany okres gwarancji wskazany w pkt 1) i 2) będzie podlegał ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert. Okres gwarancji zostanie określony w umowie odpowiednio do okresów gwarancji wynikających z oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy Okresy gwarancji jakości na wymienione w ust. 13 roboty stanowią pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIV niniejszej SIWZ. Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji. Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 14. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, bądź użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne pod względem: 1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 2) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 3) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 4) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 15. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie tj. świadczących Przedmiot Umowy, wykonujących roboty wskazane w § 1 ust. 6, na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320), w szczególności robotników ogólnobudowlanych, murarzy – tynkarzy, monterów instalacji elektrycznej; z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie np. kierownika budowy / robót, wykonujących obsługę geodezyjną, a ponadto dostawców materiałów budowlanych. Wskazane wyżej czynności muszą być wykonywane, w całym okresie realizacji umowy, przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub Wykonawcę (pełniącego rolę pracodawcy) przed zakończeniem realizacji robót objętych umową, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby do wykonywania tych czynności i zobowiązuje się do zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę. 16. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w dniu przekazania frontu robót, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust.15, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. W przypadku zmiany zatrudnionych osób w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualną listę osób, o której mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. 17. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej w ust. 12, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 18 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust.15. 18. Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących ww. czynności, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zanonimizować - zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Pod pojęciem zanonimizowanych umów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych osobowych ww. pracowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za wyjątkiem wymienionych tj. danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 19. Szczegółowe wymagania i uprawnienia Zamawiającego, obowiązki Wykonawcy i kary umowne w zakresie, o którym mowa w ust. 15 – 18 powyżej zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 20. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy. 22. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. Informację o braku podstaw do ich wykluczenia wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi