ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Frywałd, gmina Krzeszowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1034K w kierunku m. Chrosna

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-086 Batowice, Karola Wojtyły
 • Telefon/fax: tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego , Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, woj. małopolskie, tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12, REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Frywałd, gmina Krzeszowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1034K w kierunku m. Chrosna
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Frywałd na odcinku od skrzyżowania z DP 1034K w kierunku m. Chrosna polegający na wymianie nawierzchni poprzez sfrezowanie starej i położenie w miejsce istniejącej nowej nakładki bitumicznej wraz z remontem pobocza. Droga objęta przedmiotowym zamówieniem posiada kategorię ruchu KR3. 2. Zakres robót obejmuje : 1) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni bitumicznej; 2) frezowanie nawierzchni; 3) ścięcie gruntowych poboczy; 4) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego BA AC16W KR 3; 5) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego BA AC11S KR 3-4; 6) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni tarczy skrzyżowania z betonu asfaltowego BA AC11S KR 3-4; 7) wykonanie poboczy z recykliny wraz ze skropieniem emulsją i grysami; 8) malowanie linii segregacyjnych cienkowarstwowych. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w „tabeli elementów rozliczeniowych” i w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót (ST).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi