ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont drogi gminnej nr 270709 K Kryg – Granice w m. Kryg w km 0+000 – km 0+595

 • Zamawiający: Gmina Lipinki
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 38-305 Lipinki, Lipinki
 • Telefon/fax: tel. 013 4477021 , fax. 013 4477021 w. 42
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Lipinki , Lipinki 53, 38-305 Lipinki, woj. małopolskie, tel. 013 4477021, fax. 013 4477021 w. 42, REGON: 37044081500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/uglipinki
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 270709 K Kryg – Granice w m. Kryg w km 0+000 – km 0+595
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 270709 K Kryg – Granice w m. Kryg w km 0+000 – km 0+595. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) czynności wykonywane przez pracowników fizycznych; b) czynności wykonywane przez operatorów sprzętu; c) czynności obsługi biurowej i technicznej. 3. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących wskazane w pkt 2 czynności jako podwykonawcy. 4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca lub podwykonawca złoży oświadczenie, że wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 2, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie ich czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności, jakie wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Niezłożenie oświadczenia w terminie będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2 na podstawie umowy o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi