ZamowieniaPubliczne.edu.pl


REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy , ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 261 411 361, fax. 261 411 313, REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z Norm Polskich i aprobat technicznych oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska. Zakres robót:  Roboty ogólnobudowlane: • rozebranie posadzek z płytek, • zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, • wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej, • rozebranie ścianek działowych oraz sufitu podwieszanego, • zeskrobanie i zmycie starej farby, • zamurowanie otworów w ścianach z cegły oraz położenie tynków II kategorii, • gruntowanie ścian, • postawienie przegród działowych z płyt kartonowo-gipsowych, • wykonanie sufitu podwieszanego, • położenie gładzi gipsowych, • wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, • malowanie tynków farbą emulsyjną (zmywalną), • wywóz i utylizacja gruzu.  Roboty instalacyjne: • wymiana fragmentów instalacji c.o., tj. grzejników wraz z zaworami, • montaż elementów klimatyzacji (klimatyzatory stacjonarne), • próby szczelności.  Roboty elektryczne: • wymiana części instalacji elektrycznej (przewody, lampy, gniazda, łączniki), • demontaż i montaż części instalacji sygnalizacji pożaru, • pomiary.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi