ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont budynku nr 31 – Akumulatorownia – na potrzeby CTRK-1 w K-6087 Radom

 • Zamawiający: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 26-603 Radom, Sadków
 • Telefon/fax: tel. 261 511 500, , fax. 261 511 300
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego , Sadków 9, 26-603 Radom, woj. mazowieckie, tel. 261 511 500, , fax. 261 511 300, REGON: 14267631600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.42blsz.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku nr 31 – Akumulatorownia – na potrzeby CTRK-1 w K-6087 Radom
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 31 – Akumulatorownia – na potrzeby CTRK-1 w K-6087 Radom. 1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę: Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Wykonawca urządzi zaplecze budowy dla osób zatrudnionych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca zapewni możliwość ciągłego korzystania z przyległych do remontowanego budynku odcinków dróg. 2. Roboty budowlane: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa, Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa, Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk, Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe, Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe, Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7.5 m, Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny, Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - grub. 20 cm., Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej - paroizolacyjna dachowa, Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk, Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych, Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - podsufitka z płyt g-k - Płyta gipsowo-kartonowa Knauf, ogniochronna F 13, gr. 12,5 mm 1200 x 3000 mm - 2 warstwy, Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - podprzybitka przyrynnowa, Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. pochyłych, Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pasy nadrynnowe, kołnierze, Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej – ogniomury, Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej, Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej, Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym, Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2, Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej, Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł – konglomerat, Dostawa podokienników z konglomeratu 150x25 cm., Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów, Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów, Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - pom. nr 1, 2, 4, Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe dwuskrzydłowe - pom. nr 5, Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł - pom. nr 2, 5, Rozebranie ścian w otworze drzwiowym w celu uzyskania wymaganej wysokości - pom. nr 2, 5, Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - pom. nr 2, 5, Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - pom. nr 1, 2, 4, 5, Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm, Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ), Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym, Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku - kostka Holland, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd do budynku - kostka Behaton, Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2, Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2, Montaż wentylatora wyciągowego DAEXC wraz z potrzebną automatyką i elementami montażowymi, Kanały oraz kształtki układu wentylacji, kratki wentylacyjne oraz czerpnia powietrza, Okap centralny skrzyniowy 1300x1100x450, Montaż centrali nawiewnej SALADA VEKA INT z wbudowaną nagrzewnicą 26 kW wraz elementami montażowymi, Wykonanie nowego wysterowania oraz automatyki, Wykonanie zasilania wodnego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, Wykonanie zasilenia elektrycznego dla systemu nawiewnego (centrala SALDA VEKA) oraz dla systemu wyciągowego (wentylator dachowy DAEXC), Wykonanie przekuć i przewiertów dla instalacji wentylacyjnej, Wykonanie dokumentacji technicznej systemu, Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu), Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 2 cm, Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu, Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV, Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III, Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża, Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża, Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach, Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych, Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm), Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 15 cm (ziarno 1,5 mm), Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. nr 1, 2, Rozebranie podłóg ślepych - pom. nr 2, Uzupełnienie posadzki cementowej w jednym miejscu z zatarciem na gładko - pom. nr 1, 2, 4, 5, Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - pom. nr 1, 2, 4, 5, Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - pom. nr 1, 2, 4, 5, Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2, Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2, Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm, Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0, Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0, Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy), Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych, Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym, Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2, Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym, Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm, Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle, Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2, Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm, Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym, Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4), Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2, Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 3x2,5mm2, Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewód typu: YDYp 300/500V, 3x1,5 mm2, Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2, Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 - Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP 67 415V 32A, stałe 3P+Z+N + gniazdo 230V, wył. L-O-P COMBO-POL, Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 NT-230H, Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych - Gniazdo elektryczne 45x90 mm, 2x2P+Z, białe p/t SAN-SE2, Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej, Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie, Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x40W - Oprawa do świetlówek wnętrzowa uszczelniona, HERMES-236 T8 2x36W, IP-65 hermetyczna (OS-HER236-30), Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia ewakuacyjnego pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x40W - Oprawa oświetlenia awaryjnego PROFILIGHT SGN LED 0000-PL-30x15-CB-3h, Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - Naświetlacz ze źródłem światła LED 10W IP-65 z diodami COB LED, Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 4-biegunowy FR-304 (do 100A), Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 25A, Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 3P; B 10-20A, Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - Wyłącznik różnicowo-prądowy EFI-2 25/0,03A, Typ AC ASTI, Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - Wyłącznik różnicowo-prądowy EFI-2 25/0,03A, Typ AC ASTI, Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar, Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar, Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar, Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy, Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny, Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy, Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny, Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym, Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym, Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej, Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle, Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły, Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie, Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm, Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym, Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych, Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej, Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej, Pierwszy pomiar instalacji odgromowej, Następny pomiar instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi