ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont budynku młyna przy ul. Pod Krzywą 11/1 w Białymstoku na działce nr 1037, 480/2 obręb 10 - Mickiewicza.

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego , gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, woj. podlaskie, tel. 857479457, fax. 857479483, REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku młyna przy ul. Pod Krzywą 11/1 w Białymstoku na działce nr 1037, 480/2 obręb 10 - Mickiewicza.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego młyna położonego na działkach o nr ewid. gruntu 1037 i 480/2, obręb 10 - Mickiewicza, przy ulicy Pod Krzywą 11/1 w Białymstoku. 2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: 1) teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na działkach nr ewid. gr. 1037 i 480/2 obręb 10 - Mickiewicza. Obie działki przylegają bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Pod Krzywą. Obsługa komunikacyjna odbywa się istniejącym zjazdem. Do budynku młyna, który znajduje się na działce nr ewid. gr. 1037, przylega bezpośrednio budynek gospodarczy, który znajduje się na działce nr ewid. gr. 480/2. Działka nr ewid. 480/2 jest własnością osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na czasowe dysponowanie częścią jej działki na czas remontu młyna, po uprzedniej informacji o terminie realizacji inwestycji. Działka nr ewid. gr. 1037 jest obciążona służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz działki nr ewid. gr. 480/1, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Przedmiotowy budynek młyna nie jest obiektem użytkowanym i nie posiada podłączenia do mediów. Zakładany remont nie zakłada zmiany sposobu użytkowania - młyn nadal będzie obiektem nieużytkowym bez podłączenia do mediów, 2) charakterystyczne parametry określające budynek młyna: a) powierzchnia zabudowy - 114,91 m2, b) powierzchnia użytkowa - 250,00 m2, c) kubatura - 1.117,00 m3, d) wysokość budynku do kalenicy - 9,37 m, 3. Zagospodarowanie terenu: 1) po wykonaniu opaski z trzech stron budynku oraz utwardzenia przed wejściem do budynku teren działki wokół opaski i utwardzenia wyrównać z nadaniem odpowiednich spadków, 2) uwarunkowania geotechniczne - warunki gruntowo-wodne dla terenu inwestycji nie zostały rozpoznane, 3) uwarunkowania komunikacyjne - dojazd zapewniony od strony ulicy Pod Krzywą, przedmiotowa inwestycja obsługiwana będzie bezpośrednio z pasa drogowego, 4) uwarunkowania środowiskowe - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na liście przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 22 listopada 2019 r. poz. 55). W rejonie inwestycji i w strefie jej potencjalnego oddziaływania nie występują wyznaczone obszary Natura 2000, jak również nie występują potencjalne obszary Natura 2000, 5) uwarunkowania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków - budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. A-353 - roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wymagały uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a zaprojektowany zakres i sposób realizacji prac uzyskał akceptację konserwatora zabytków. 4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) w celu zatrzymania procesów degradacji biologicznej, zachowania bezpieczeństwa konstrukcji, przywrócenia oraz utrzymania zabytkowego budynku młyna w należytym stanie technicznym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: a) robót demontażowych i remontowych ujętych w projekcie budowlanym, b) wywozu gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych, c) wywozu i przekazania do utylizacji niebezpiecznych odpadów oraz przekazanie. Zamawiającemu w trakcie odbioru robót dowodu zdania eternitu do utylizacji. Utylizacja wyrobów niebezpiecznych - eternitu może być przeprowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę, d) przedstawienie zamawiającemu dokumentów stwierdzających uprawnienia firmy do prowadzenia prac polegających na zdejmowaniu eternitu z budynku, e) zgłoszenie przez Wykonawcę faktu wykonywania prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwych organów nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektoratowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, tj. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem w/w prac. Zgłoszenie powinno zawierać termin wykonywania prac, nazwę i adres przedsiębiorcy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie potwierdzające dokonanie zgłoszeń do w/w organów. 5. Prace należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z asortymentem i ilościami robót określonymi w dokumentacji projektowej. Uporządkowanie terenu i zagospodarowanie gruntu leży po stronie Wykonawcy. 6. Ogólne wymagania i uwagi: 1) wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, 2) zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu do 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 3) wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie serwisowych przeglądów gwarancyjnych, w ilości wskazanej w gwarancji producenta. Koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych ponosi wykonawca. 7. UWAGA: 1) podane w projekcie wykonawczym i STWiOR gotowe materiały stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych i mniejszych od podanych w dokumentacji projektowej. Należy więc wszystkie podane parametry konstrukcji traktować jako minimalne. Z racji braku dostępności na polskim rynku drewna klasy C30 można zastosować do elementów konstrukcyjnych drewno o klasie niższej, ale z racji na to, że będzie ono zastosowane do elementów konstrukcyjnych drewno musi być o klasie minimum C24, 2) tam gdzie w dokumentacji projektowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm. Aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych lub eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi