ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont 2 szt. klatek schodowych w budynku nr 8 w kompleksie 1560

 • Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej
 • Telefon/fax: tel. 94 35 48 937 , fax. 94 35 48 937
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu , ul. Jedności Narodowej, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 48 937, fax. 94 35 48 937, REGON: 33105277900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.kolobrzeg.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 2 szt. klatek schodowych w budynku nr 8 w kompleksie 1560
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 2 szt. klatek schodowych w budynku nr 8 w kompleksie 1560 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu zgodnie z zakresem robót określonym szczegółowo w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w warunkach normalnej pracy przychodni. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia placu budowy w ekrany zabezpieczające przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Prace hukowe będą mogły być wykonywane w godzinach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym i w dni wole od pracy. 4. Prace budowlane mają być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami PN, EN, BN i innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy sporządza i przedkłada Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 5. Warunki prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy należy:  zorganizowanie placu budowy z ogrodzeniem i jego oznakowaniem i ewentualnym oświetleniem, (Zamawiający nie odpowiada za dozór i stróżowanie terenu budowy) oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji,  zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy (uzgodnione z Zamawiającym)  wykonanie przyłączy i zabezpieczenie mediów na czas budowy (energia elektryczna, woda)  prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP i p.poż, sztuką budowlaną,  prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi