ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42” w Tychach

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych , Filaretów 31, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145, REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.tychy.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42” w Tychach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 w Tychach realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1 Opracowanie projektu 3.1.2 Wykonanie zaprojektowanych robót 3.1.3 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 3.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych tzw. równoważnych - koncepcyjnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym integralną część SIWZ, tj. takich które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Jeżeli Wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie materiałów równoważnych, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego wskazania w ofercie materiałów równoważnych oznaczać będzie wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów wskazanych w załączonych do SIWZ dokumentów. Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry nie gorsze z głównymi parametrami materiałów i urządzeń, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. Propozycje materiałowe ostatecznie zatwierdza Zamawiający na podstawie opinii Inspektora na bazie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających parametry techniczne zaproponowanych materiałów. 3.3 Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. Na etapie realizacji robót (w tym organizacji placu budowy i składowania materiałów) wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy, określonych w Systemie Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. 3.4 Szczegółowy zakres zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 3.5 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 00 00 00 – 7 – prace budowlane 45 11 13 00 – 1 – roboty rozbiórkowe 45 26 25 00 – 6 – roboty murarskie i murowe 45 44 21 00 – 8 – roboty malarskie 45 42 11 41 – 4 – instalowanie przegród 45 32 00 00 – 6 – roboty izolacyjne 45 45 00 00 – 6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45 11 12 20 – 6 – usuwanie gruzu
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi