ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Osady” w Tychach

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych , Filaretów 31, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145, REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.tychy.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Osady” w Tychach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Katowickiej 207, 209 w Tychach administrowanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach poprzez swoją jednostkę organizacyjną: - ROM Nr I z siedzibą w Tychach przy ul. Arkadowej 9c 3.2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. 3.2.1. Na etapie realizacji robót (w tym organizacji placu budowy i składowania materiałów) wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy, określonych w Systemie Zarzadzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie. 3.3 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, projekt oraz Specyfikacja Techniczna, które stanowią załączniki do SIWZ 3.3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45 00 00 00 – 7 – Roboty budowlane 45 11 12 91 – 4 – Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu 3.4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych tzw. równoważnych - o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej, stanowiących integralną część SIWZ, tj. takich które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Projektem Wykonawczym. Jeżeli Wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie materiałów równoważnych, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego wskazania w ofercie materiałów równoważnych oznaczać będzie wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów wskazanych w załączonych do SIWZ dokumentów. Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry nie gorsze z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. Propozycje materiałowe ostatecznie zatwierdza Zamawiający na podstawie opinii Inspektora na bazie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających parametry techniczne zaproponowanych materiałów.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi