ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Radosny Plac Zabaw” przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP-4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej – wymiana ogrodzenia terenu

 • Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348, REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Radosny Plac Zabaw” przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP-4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej – wymiana ogrodzenia terenu
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: „Radosny Plac Zabaw” przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP-4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej – wymiana ogrodzenia terenu. Zakres robót obejmuje: - demontaż zdegradowanych przęseł istniejącego ogrodzenia wraz z cokołami betonowymi w części jak pokazano na PZT, - utylizacja odpadów po rozbiórce ( złom z rozbiórki stanowi własność placówki oświatowej), - montaż ogrodzenia terenu z przęseł stalowych jak w dokumentacji, - montaż prefabrykowanych cokołów betonowych, - montaż instalacji przyzywowej (domofon), - montaż automatyki dla bramy wjazdowej wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej, - roboty porządkowe po przeprowadzonych robotach budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi