ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

 • Zamawiający: Gmina Ciechanowiec
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 862 771 145 , fax. 862 771 066
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Ciechanowiec , ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie, tel. 862 771 145, fax. 862 771 066, REGON: 45067015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zamówienia przewiduje dostawę i montaż schodowej platformy dla wózków, wymianę osprzętu sanitarnego i elektrycznego, stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworów drzwiowych, rozbiórkę ścianek działowych wydzielających kabiny sanitariatów oraz budowę zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni montaż urządzeń, stosownie do wymagań producenta czy dostawcy urządzeń wmontowanych w ramach robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 3. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 4. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych spełniających wymagania założone w dokumentacji projektowej. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/, Zamawiający dopuści za zgodą autora dokumentacji, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego. 8. Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” powinny być zgodne z warunkami umowy i SIWZ, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 9. Zakres niniejszego zamówienia jest przedmiotem złożonego przez Gminę Ciechanowiec wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi