ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przetarg nieograniczony na wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Białystok” (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/20)

 • Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, ul. Bema
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza , ul. Bema 100, 15-370 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715, REGON: 50440036000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Białystok” (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/20)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Białystok” w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga: prace budowlane będą prowadzone w użytkowanym budynku i wpisanym do rejestru zabytków
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi