ZamowieniaPubliczne.edu.pl


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP II – INSTALACJA KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna
 • Telefon/fax: tel. 957 255 113 , fax. 957 255 114
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. , ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 957 255 113, fax. 957 255 114, REGON: 21120874000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.witd.gorzow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP II – INSTALACJA KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych na I piętrze budynku wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.12.1976r. pod numerem KOK-I-211/76, położonego na działce nr 2530/2, obręb śródmieście, przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wlkp., wraz z przebudową rozdzielnicy elektrycznej i wykonaniem zasilania urządzeń Zakres robót obejmuje prace zabezpieczające ( zabezpieczenia zgodne z wymogami higieny pracy, bhp i ppoż.; zabezpieczenie przed skutkami opadów atmosferycznych w okresie wykonywania robót) oraz prace zasadnicze, w tym m.in.: 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI; 2. WYMIANA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ I WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI; 3. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO NA KORYTARZU I PIĘTRA BUDYNKU WRAZ Z OŚWIETLENIEM PODSTAWOWYM I EWAKUACYJNYM. Szczegółowy zakres zamówienia określają: Przedmiar robót budowlanych - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz Przedmiar robót elektrycznych - stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią systemową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z umową, projektem budowlano – wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami Budowlanymi przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (odpowiednio do art. 30 Pzp) z jednoczesnym dopuszczeniem rozwiązań równoważnych (zaakceptowanych przez nadzór autorski i Zamawiającego), programem prac konserwatorskich i restauratorskich. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza wykonawca.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi