ZamowieniaPubliczne.edu.pl


PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH W AULI BUDYNKU SZKOŁY

 • Zamawiający: Zespół Szkół Budownictwa nr 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-883 Poznań, ul. Rybaki
 • Telefon/fax: tel. 0-61 8534511 w. 45 , fax. 0-61 8535244
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 , ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8534511 w. 45, fax. 0-61 8535244, REGON: 25500700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb1.poznan.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH W AULI BUDYNKU SZKOŁY
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauracyjne w auli budynku szkoły przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu. Prace polegać będą na: 1.1. Naprawie tynków ścian oraz sufitu, w tym skucie wtórnych tynków oraz uzupełnień cementowych i gipsowych, uzupełnienie tynków oraz malowanie, 1.2. Renowacji detali architektonicznych, w tym usunięcie wtórnych nawarstwień, odsłonięcie pierwotnego kanelowania pilastrów, uzupełnienie ubytków oraz malowanie, 1.3. Konserwacji (oczyszczeniu i malowaniu) krat wentylacyjnych i grzejników rurowo - żebrowych, 1.4. Oczyszczeniu i zabezpieczeniu wtórnej boazerii wraz z wymianą części wewnętrznej ruchomej na kratownicę nawiązującą do starych zabytkowych kratek oraz wymianą półek osłon grzejników na wzór parapetów, 1.5. Wymianie instalacji elektrycznej. 2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: 2.1. dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w tym jeden na CD, 2.2. dokumentację konserwatorską prac, opisową i fotograficzną, opracowaną zgodnie z Pozwoleniem nr 416/2020 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz Pozwoleniu nr 416/2020 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które to stanowią integralną część SIWZ –Załączniki nr 1a – 1e do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi