ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 046 8553717, 8553599, 8554569 , fax. 468 552 021
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe , ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie, tel. 046 8553717, 8553599, 8554569, fax. 468 552 021, REGON: 75015125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-zyrardowski.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmować będzie przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku SOSW w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego na działce nr ewid. ......... w tym:. Budynek • gruntowna przebudowa łącznika parterowego z wymianą części konstrukcji na stalową, • częściowa przebudowa pomieszczeń z wstawieniem nadproży/podciągów stalowych, • rozbiórka murków podokiennych dla wykonania wyjść ewakuacyjnych z budynku i połączenia z projektowana rozbudowa. Przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe: skucie posadzek, rozbiórka części ścian działowych, wprowadzenie nowych nadproży i otworów w ścianach konstrukcyjnych, kucie glazury i demontaż armatury sanitarnej, demontaż części okien, rozbiórka stropów łącznika (nad parterem i nad piwnica) • montaż 3 kondygnacyjnego łącznika, jako konstrukcji modułowej, • izolacje ścian fundamentowych, • budowa i przebudowa ścian działowych, • montaż sufitów podwieszanych akustycznych modułowych na korytarzach oraz w salach zajęć na 1 piętrze, a także na korytarzach 2 pietra i parteru oraz w sali gimnastycznej, • wykończenie ścian w pomieszczeniach (glazura lub gładź gipsowa, malowanie) oraz wymiana posadzek (PCV w salach i korytarzach, Gres w pomieszczeniach łazienek, toalet, szatni, technicznych i innych, zgodnie z projektem), • montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • montaż parapetów wewnętrznych remont piwnicy, • remont i docieplenie dachu, • remont kominów remont kuchni z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej, • instalacje wewnętrzne, • instalacje wodno-kanalizacyjne, • instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, • wewnętrzna instalacja ppoż, • wewnętrzna instalacja gazowa, • instalacje elektryczne i teletechniczne: instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacja monitoringu, okablowanie strukturalne, instalacja przyzywowa, instalacja kontroli dostępu, • instalacje ochrony przeciw pożarowej, instalacja połączeń wyrównawczych, uziemiająca i odgromowa, Zagospodarowanie terenu • przebudowa chodników dla ruchu pieszego, stanowiących połączenie istniejących chodników z projektowanymi wejściami do budynku z likwidacją barier przestrzennych dla osób niepełnosprawnych, • wykonanie nowych wyjść ewakuacyjnych z budynku, wraz ze schodami żelbetowymi zewnętrznymi, • wykonanie niewielkiej rozbudowy budynku (zwiększenie o 3m2) Budowa boiska wielofunkcyjnego • budowa boiska wielofunkcyjnego (przystosowanego do osób z niepełnosprawnością ruchową) do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową oraz piłkę siatkową. bieżnia, skocznia do skoku w dal, • budowa placu rekreacyjno – rehabilitacyjnego, urządzenia fitness, plac zabaw • budowa parkingu przystosowanego do osób niepełnosprawnych wraz z wykorzystaniem istniejącej bramy wjazdowej od ul. Kościuszki, • wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie objętym inwestycją, • zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia z roślin, • wymiana ogrodzenia wokół terenu objętego inwestycją oraz wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjno -rehabilitacyjnego, • instalacja małej architektury, • wykonanie instalacji oświetlenia terenu objętego inwestycją (boisko, plac i parkingi), • wykonanie instalacji odprowadzenia wody deszczowej na terenie objętym inwestycją. (boisko, plac i parkingi) Wjazdy, parkingi • wjazdy na teren działki od strony południowo - wschodniej (ul. Józefa Mireckiego), jeden wjazd i od strony północno – zachodniej (ul. Tadeusza Kościuszki), dwa wjazdy • parkingi wewnętrzne zlokalizowane są od strony ulicy T. Kościuszki, • utwardzenie placu
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi