ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-220 Legnica, Plac Zamkowy
 • Telefon/fax: tel. 76 862 21 39, 501602241 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy , Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 76 862 21 39, 501602241, fax. -, REGON: 36183015300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumzamek.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy – Etap 1.1 Osuszanie, wykonanie izolacji pionowej, część 1.1.a Osuszanie skrzydeł A i C, wykonanie izolacji pionowej strona północna skrzydła C
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakres prac obejmujący wykonanie następujących robót: 1. Osuszenia pomieszczeń piwnicznych skrzydło A i C; 2. Wyburzenia ścian zgodnie z projektem skrzydło A i C; 3. Zbicie tynków; 4. Odtworzenie okien piwnicznych w skrzydle A i C; 5. Montaż podokienników; 6. Wykonanie studzienek doświetlających; 7. Montaż rekuperatorów w skrzydle A - 1szt., w skrzydle C - 3szt.; 8. Wykonanie opaski i drenażu skrzydło C od strony północnej; 9. Izolacja ścian piwnic z folii kubełkowej w skrzydle C od strony północnej. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Przedmiarze robót (załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi