ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

 • Zamawiający: Powiat Wąbrzeski
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, Wolności
 • Telefon/fax: tel. +48566882745 , fax. +48566882759
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Wąbrzeski , Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566882745, fax. +48566882759, REGON: 87111877300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 5.2 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie 5.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 5.4 Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia. 5.5 Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt m.in.: 1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, oraz wyznaczyć kierownika robót budowlanych, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Kierownik robót budowlanych nie musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. 2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 4) ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy, 5) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń, 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 8) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych 9) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań, 10) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SIWZ. 5.6 Cena ryczałtowa wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega podwyżkom. Cena ryczałtowa oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. 5.7 Rozliczenia i płatności zostały określone w postanowieniach umowy. CPV: 45000000-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane CPV: 45330000-9 Pełna nazwa: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV: 45310000-3 Pełna nazwa: Roboty elektryczne instalacyjne
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi