ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa wnętrz budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź – Etap I

 • Zamawiający: Biblioteka Miejska w Łodzi

 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-415 Łódź, Pl. Wolności
 • Telefon/fax: tel. 42 231 59 51 , , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Biblioteka Miejska w Łodzi
 , Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 231 59 51 , , fax. -, REGON: 36912952900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.lodz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wnętrz budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź – Etap I
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wnętrz siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź – Etap I. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 3. Niniejsze zamówienie dotyczy tylko Etapu I (wskazanego w opracowaniu Dokumentacji projektowej). Realizacja Etapu I planowana jest w latach 2020-2021. 4. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem, jak poniżej: Wykonanie przebudowy wnętrz zabytkowej kamienicy i adaptacji do nowych funkcji. Prace będą głównie obejmowały działania i pomieszczenia na parterze budynku i w piwnicy, a w szczególności: - Roboty rozbiórkowe - Roboty konstrukcyjne - Roboty murarskie - Roboty instalacyjne uwzględniające: instalacje sanitarne (uwaga poniżej – klimatyzacja tylko w części) i elektryczne - Roboty wykończeniowe (bez wyposażenia) UWAGI: - Rezultatem Etapu 1 ma być uruchomienie biblioteki na parterze dla czytelników. Efektem ww. prac ma być otrzymanie pozwolenia na użytkowanie parteru. - Wszelkie prace muszą być tak zorganizowane aby w przyszłości było możliwe przeprowadzenie Etapu 2. - Klatka schodowa między parterem a pierwszym piętrem jest objęta ww. pracami, natomiast nie będzie ona użytkowana w Etapie 1. Należy ją zabezpieczyć wg opracowania. - Z Etapu 1 Zamawiający usuwa Wyposażenie (poz 1.15 w Przedmiarach prac ogólnobudowlanych), na które będzie przeprowadzone odrębne postępowanie. - Z Etapu 1 Zamawiający usuwa Klimatyzację (Przedmiar Sanitarny Etap1), z wyjątkiem prac wymagających zamurowania, m.in. rurociągi. (realizacja wyłącznie Lp. pkt. 413-417 oraz 430-431 oraz 434 wskazanych w Przedmiarach robót sanitarnych etap 1). - Wszelkie ww. prace powinny być powadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej. Dokumentacja projektowa przewiduje, iż niektóre z robót wskazanych w Etapie 1, a dotyczące głównie piwnic i parteru, będą wymagały prac także w innych miejscach w budynku lub na zewnątrz.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi