ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa wałowych Śluz przeciwpowodziowych nr 1 i 3 na kanale A w Pułtusku

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie , ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361, REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://warszawa.wody.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wałowych Śluz przeciwpowodziowych nr 1 i 3 na kanale A w Pułtusku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową wałowych śluz przeciwpowodziowych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi