ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Przebudowa ulicy Słowackiego i Norwida w Szamotułach”

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 612 927 501 , fax. 612 920 072
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły , ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 612 927 501, fax. 612 920 072, REGON: 52657000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ulicy Słowackiego i Norwida w Szamotułach”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; podbudowy; 2. Regulacja pionowa urządzeń podziemnych; 3. Nawierzchnie: jezdnia, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej; 4. Montaż krawężników betonowych, obrzeży betonowych; 5. Montaż ścieku z kostki brukowej betonowej; 6. Roboty remontowe na sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy; 7. Budowa podejść kanalizacji sanitarnej; 8. Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej; 9. Oznakowanie pionowe i poziome. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: 1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza – załącznik nr 10 do SIWZ; 2) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do SIWZ; 3) Przedmiar robót – załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi