ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą od km 0+006,35 do km 0+105,50 wraz z wykonaniem chodnika.

 • Zamawiający: Gmina Solec nad Wisłą
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 27-320 Solec nad Wisłą, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 48 3761266, 3761257 , fax. 483 761 266
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Solec nad Wisłą , ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie, tel. 48 3761266, 3761257, fax. 483 761 266, REGON: 54530800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.solec.pl, www.solec.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą od km 0+006,35 do km 0+105,50 wraz z wykonaniem chodnika.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą od km 0+006,35 do km 0+105,50 wraz z wykonaniem chodnika. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni oraz wykonania chodnika dla pieszych na ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą. Zakres robót podzielono na dwie części stosownie do zakresu przewidzianych prac, część 1 dotyczy wykonania chodnika, część nr 2 dotyczy wykonania przebudowy nawierzchni drogi. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część 1. Przebudowa ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą od km 0+006,35 do km 0+105,50 wraz z wykonaniem chodnika – etap I: 1. roboty pomiarowe i wysokościowe –odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych 2. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm 3. rozebranie istniejących nawierzchni ulepszonych (kostka brukowa, płyty betonowe-chodnikowe), 4. roboty ziemne wykonanie wykopu koparkami przedsiębiernymi z transportem urobki samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km 5. profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 6. warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm (zjazdy) 7. warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15 cm (chodnik), 8. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 9. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 10. przestawienie (regulacja wysokościowa ) istniejących krawężników betonowych wystających, 11. regulacja wysokościowa istniejących chodników z kostki brukowej betonowej, 12. regulacja pionowa studzienek telefonicznych, 13. ustawienie krawężników wystających i wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej, 14. wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki betonowe, 15. ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 16. wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża betonowe. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz robót tymczasowych koniecznych do uwzględnienia: - organizacja i zabezpieczenie placu budowy, oznakowanie drogi, - prowadzenie dziennika budowy, - likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. Część 2. Przebudowa ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą od km 0+006,35 do km 0+105,50 wraz z wykonaniem chodnika – etap II : 1. roboty pomiarowe i wysokościowe –odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych 2. frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm z nadaniem spadków i wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km 3. warstwa wiążąco –wyrównawcza z betony asfaltowego AC11 W KR1/2 w ilości 50 kg/m2 z transportem 4. oczyszczenie i skropienie warstw emulsją asfaltową 5. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S KR ½ o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z transportem, 6. oznakowanie drogowe – słupki z rura stalowych fi 70 mm 7. zamocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej D-6, folia odblaskowa II typu, 8. oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe- przejście dla pieszych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz robót tymczasowych koniecznych do uwzględnienia: - organizacja i zabezpieczenie placu budowy, oznakowanie drogi, - organizacja ruchu na czas prowadzonych prac, - prowadzenie dziennika budowy, - likwidacja placu budowy, wywóz odpadów, - uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa). 2. Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do SIWZ: 1) Projekcie technicznym materiały do zgłoszenia robót, 2) Przedmiarach robót (pomocniczo), 3) szczegółowej specyfikacji technicznej, 4) wzorze umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi