ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim

 • Zamawiający: Urząd Miejski
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska
 • Telefon/fax: tel. 422 111 173 , fax. 422 111 168
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miejski , ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 422 111 173, fax. 422 111 168, REGON: 52564200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konstantynow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim, obejmującego obszar między ulicami Sadową, Narutowicza, Sucharskiego, na działkach o nr ewid. 260/1, 260/3, 259/23, 259/34, 259/20, 293/7, 388/4, obręb K-10 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki. 2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00018-65171-UM05000117/17 z dnia 16.02.2018 r. 3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności: - przebudowę pasa pieszo-jezdnego, - wydzielenie nowych miejsc targowych częściowo zadaszonych, - wykonanie odwodnienia terenu utwardzonego, - wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych w części przy ul. Narutowicza, - nawiązanie się części pieszo – jezdnej do zjazdów z ulicy Sucharskiego (przebudowywanej w ramach odrębnego zamówienia), - wydzielenie miejsca utwardzonego dla nowych obiektów handlowych w lekkiej konstrukcji z możliwością podłączenia się do sieci miejskiej wod.-kan. i energetycznej, - budowę budynku usługowego toalet publicznych dla użytkowników targowiska wraz z pergolą, - budowę przyłącza wody, - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, - budowę przyłącza elektrycznego, - budowę wewnętrznej instalacji wod.-kan, - budowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - budowę i montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego, - urządzenie zieleni: wycinkę starych drzew, urządzenie trawników i nasadzenia. 4. Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w „dokumentacji projektowej” stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Prace związane z infrastrukturą wod.-kan. należy zgłosić do odbioru przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., zgodnie z zapisami stanowiącymi Załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 7 do SIWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dodatkowo prace związane z infrastrukturą wod.-kan. muszą być wykonane zgodnie z zapisami stanowiącymi Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub certyfikatu wydanego przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 9. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XV.2.2 SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót, z wyłączeniem zieleni, na którą Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 10. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Wszystkie projektowane drogi i ścieżki będą wyłożone płytami betonowymi bezfazowymi ułatwiającymi poruszanie się na wózku, o nachyleniu nieprzekraczającym 5%. Na terenie bezpośrednio przylegający przewidziano miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ciągi pieszo-jezdne będą połączone z miejscami parkingowymi oraz chodnikami i dojściami w sposób bezprogowy lub z maksymalnie 3 cm uskokiem. Do budynku sanitarnego przewiduje się podjazd w formie wyniesionej posadzki bez wydzielania pochylni, jednak przed samymi drzwiami do części dla osób niepełnosprawnych należy wykonać płaszczyznę 1,50x1,50 m o minimalnym spadku 0,5%.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi